Assistència Hospitalària

Serveis de 24h durant l'estada hospitalària i acompanyaments.

Assistència Hospitalària

Aquest servei s' adreça a totes les persones que degut a una urgència, operació, convalescència, recuperació o malaltia necessiten un servei d'assistència personal. Oferim un servei al seu abast les 24h del dia, durant el seu ingrés o estada a qualsevol centre de l'àmbit hospitalari amb l'objectiu de donar suport puntual o continuat a les famílies de l'usuari per tal que disposin dels espais de respir necessaris en cada cas.

Un dels serveis més utilitzats son les vetlles de nit, perque la familia pugui descansar i estar al dia següent en plenes facultats per l'atenció del malalt. També realitzem serveis a hores per donar recolzament en moments puntuals com pot ser els àpats, companyia, visites mediques, etc ...