Assesorament

T'assessorem dels diferents camins, per poder pendra la decisió mes convenient.

Per totes aquelles persones que formen monserveis es molt important que les families i usuaris estiguin el més ben assessorats possible, per poder escollir el servei que els hi sigui mes convenient segons la situació familiar que tinguin. Es per això que a monserveis tenim un depertament d’assessorament gratuït per totes aquelles persones que ens demanin ajuda, ja que, per la nostra experiència, veiem que quan a les famílies hi ha una persona amb situació de dependència, es d’agrair una mica d’informacio per saber les diferents opcions que hi ha.

Per aquest motiu, nosaltres us realitzem una valoració gratuïta de la situació, seguida d’un assessorament perquè lliurament pogueu pendra la decissió més correcte amb el grau d’implicacio que us correspongui.

Us volem donar una petita informació segons la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, a partir del barem de valoració per la llei de dependència (BVD) s'estableixen tres graus de dependència (Grau III).


Informació per demanar l'ajuda

GRAUS DE DEPENDÈNCIA
Segons la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, a partir del barem de valoració de la dependència (BVD) s'estableixen tres graus de dependència: dependència moderada (Grau I), dependència severa (Grau II), i gran dependència (Grau III).

Grau I. Dependència moderada
Es considera que una persona té un grau de dependència moderada quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. (De vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD).

Grau II. Dependència severa
Es considera que una persona té un grau de dependència severa quan necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal. (De cinquanta a setanta-quatre punts al BVD).

Grau III. Gran dependència
Es considera que una persona té una gran dependència quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal. (Igual o major a setanta-cinc punts al BVD).

* El BVD és l'instrument que fa servir el col·lectiu de professionals acreditats per determinar les situacions de dependència moderada, severa i gran. Els criteris de valoració es basen en el grau d'autonomia de les persones i de la seva capacitat per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.